top of page

섬기며 사랑하며...

 

 

고신 로고.png

낮아짐교회는 재미 한인예수교장로회 (고신) 교단에 속한 교회입니다"

수련회1
수련회5
수련회7
수련회2
수련회3
수련회4
수련회6
수련회8
수련회9
KakaoTalk_20190903_131705786_06
KakaoTalk_20190903_131705786_03
KakaoTalk_20190903_131705786_14
KakaoTalk_20190824_223951440_05
KakaoTalk_20190824_223951440_04
KakaoTalk_20190824_223507641
KakaoTalk_20190824_164312583_09
KakaoTalk_20190824_164524220
KakaoTalk_20190824_164312583_08
KakaoTalk_20190824_135006513
KakaoTalk_20190824_164312583_07
KakaoTalk_20190824_164312583_06
KakaoTalk_20190824_164312583_04
KakaoTalk_20181003_111434484
2Q7A2512
2Q7A2507
2Q7A2290
2Q7A2282
2Q7A2582
2Q7A2581
2Q7A2583
2Q7A2578
2Q7A2576
2Q7A2543
2Q7A2539
2Q7A2536
2Q7A2530
2Q7A2522
2Q7A2520
2Q7A2514
2Q7A2517
2Q7A2515
2Q7A2489
2Q7A2486
2Q7A2484
2Q7A2479
2Q7A2478
2Q7A2473
2Q7A2330
2Q7A2327
2Q7A2325
2Q7A2322
2Q7A2316
2Q7A2289
2Q7A2306
2Q7A2201
2Q7A2200
2Q7A2207
2Q7A2192
2Q7A2243
2Q7A2244
2Q7A2252
2Q7A2251
2Q7A2256
2Q7A2235
2Q7A2212
2Q7A2273
2Q7A2272
2Q7A2271
2Q7A2266
2Q7A2254
2Q7A2262
2Q7A2257
2Q7A2265
2Q7A2240
christmas-cantata.jpg
2019 성탄 칸타타 >>
fall-retreat-graphic-1.png
mens_cookout.png
Welcome Grill BBQ >>

Congratulations to the baptism of Kang Jung Ho

Equip the Found

​예수의 제자로 훈련되어 

Find the Lost

복음 전파를 통해

잃어버린 영혼을 구원하고

낮아짐 교회는...

Send the Equipped

증인으로 살게하는 교회 

bottom of page